ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het plaatsen van een bestelling bij schuifpuienwinkel.nl geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van schuifpuienwinkel.nl akkoord gaat. schuifpuienwinkel.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1: Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– schuifpuienwinkel.nl: de onderneming met de handelsmerk ‘schuifpuienwinkel.nl’
– De website: de website www.schuifpuienwinkel.nl en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitsluiting van de op de website aanwezige links naar andere websites
– Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen schuifpuienwinkel.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen
– Klant: de persoon of het bedrijf dat door een bestelling te plaatsen een overeenkomst aangaat met schuifpuienwinkel.nl voor een of meerdere producten als bedoeld in boek 7 BW (consument)
– Bepalingen: de onderliggende voorwaarden gelden voor alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen schuifpuienwinkel.nl en de klant. Alle andere voorwaarden worden voor zover niet in strijd met de wet volledig uitgesloten

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen schuifpuienwinkel.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen en aanbiedingen
3.1 Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde producten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden.

3.2 Alle prijzen worden weergegeven in euro’s en inclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website zichtbaar zijn en zolang de producten leverbaar zijn. schuifpuienwinkel.nl behoudt zich het recht voor prijzen, aanbiedingen of voorwaarden na order te wijzigen voor zover dit op grond van wettelijke bepalingen noodzakelijk is. De prijzen zijn inclusief verzendkosten (op uitzondering van  de Waddeneilanden , waar een bijkomende prijs voor levering zal worden aangerekend na overleg )

3.3 Alle afbeeldingen en illustraties zijn zorgvuldig gekozen en weergegeven. Afbeeldingen en illustraties kunnen afwijken van geleverde producten. schuifpuienwinkel.nl wijst nadrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor de directe of indirecte gevolgschade van afwijkingen of fouten in bovengemelde afbeeldingen en illustraties.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, de bestelling heeft betaald en schuifpuienwinkel.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

4.2 Indien op verzoek van de klant door schuifpuienwinkel.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, het totaalbedrag heeft overgemaakt en schuifpuienwinkel.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

4.3 Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van schuifpuienwinkel.nl akkoord gaat. Schuifpuienwinkel.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

4.4 Al onze producten zijn maatwerk producten en worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

4.5 Het wijzigen van breedte-en/of hoogte maten, kleuren en andere producteigenschappen is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox. Hang- en sluitwerk worden standaard uitgevoerd in de kleur F1.

4.6 Ingeval dat er gekozen wordt voor inmeting. Dan gaat de productie van start na : 1.aanbetaling – 2. inmeting –  3. goedkeuring tekeningen na inmeting. Wanneer de tekeningen na inmeting niet binnen de week na ontvangst  worden bevestigd voor akkoord dan heeft schuifpuienwinkel.nl het recht om de order te annuleren. Eventueel voorschot zal worden teruggestort met aftrek van inmetingskosten en andere gemaakte kosten.

4.7 Indien de maat van het kozijn zowel in de lengte als hoogte de 2999 mm overtreft dan wordt de buitenkader steeds demontabel aangeleverd.

Artikel 5: Levertijden
5.1 De leveringsdatum op de site, in offertes of anderszins dient te worden beschouwd als indicatief. Indien een product of de componenten hiervoor op voorraad zijn streeft schuifpuienwinkel.nl ernaar het product binnen de gestelde termijn te verzenden. Indien schuifpuienwinkel.nl het product niet binnen de gestelde termijn kan verzenden zal schuifpuienwinkel.nl de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De levertijd voor de producten zoals hier op de site wordt aangeboden bedragen 7 à 9 weken voor monokleur aluminium schuifpui uitvoering en 10 tot 12 weken voor duokleur aluminium schuifpui uitvoering, bij kunststof schuifpui uitvoering bedraagt de levertijd voor wit en crème glas 6 à 8 weken en 8 tot 10 weken voor de overige uitvoeringen,  zonder rekening te houden met verlofdagen of bouwvakperiodes.

5.2 Schuifpuienwinkel.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Schuifpuienwinkel.nl is niet aansprakelijk voor een overschrijding van een levertermijn.

5.3 Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient schuifpuienwinkel.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 14 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

5.4. Schuifpuienwinkel.nl levert enkel in Nederland. Tegen meerprijs kan ook in andere landen worden geleverd. Alle zendingen worden volledig verzekerd gedurende het transport. Indien de goederen u niet in onberispelijke staat bereiken, meld dit dan op het aftekenrapport van de vervoerder.

5.5 Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt schuifpuienwinkel.nl geen enkele verantwoording. Er dient de nodige mankracht aanwezig te zijn om te assisteren bij het afladen van de kozijnen

5.6 Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden opnieuw de bezorgkosten in rekening gebracht.

5.7 Schuifpuienwinkel.nl betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.

5.8 Levertijden verlengen automatisch met de tijd van bouwvakken en feestdagen en vakanties eigen aan de sector dewelke het schuifpuienwinkel.nl actief is. Bestellingen van kozijnen afwijkend dan hetgeen hier wordt aangeboden op de website hebben andere leveringstermijnen

5.9 Glasleveringen. Indien er bij het leveren van het glas schade wordt vastgesteld dan dient dit binnen de 24 uur te worden gemeld. Een foto van de schade + een foto van de glasnummersticker dient binnen de 24 uur bij ons binnen te komen. Later dan 24 uur na de levering worden geen klachten van beschadigingen meer aanvaard. Wanneer het glas wordt geleverd met een glasbok dient u de richtlijnen van de naar u gestuurde email in verband met de glaslevering secuur na te leven. Indien een glasbok niet binnen de 3 weken wordt afgemeld of wordt leeggemaakt dan zal vanaf dag 21 na levering van het  glas met bok een factuur dienen  te worden betaald van 1000 euro exclusief btw. Wanneer een glasbok verdwijnt, dan zal er steeds een gerechtelijke procedure worden opgestart en zal er per direct een som worden gevorderd van 2500 euro exclusief btw.

5.10 Kozijnleveringen. Beschadigingen dewelke de wettelijke norm overtreffen dienen bij levering onmiddellijk aan de bestuurder  schriftelijk te worden gemeld samen met een foto van de beschadiging. Tevens dient er per email de beschadiging + de foto’s te worden aangeleverd en binnen de 24 uur na levering. Later worden geen klachten over beschadigingen meer aanvaard.

5.11 Wanneer de kozijn(en ) en of het glas wordt geplaatst is er geen aanvaarding van een eventuele beschadiging meer mogelijk. Heeft u binnen de 24 uur ons op de hoogte gebracht van beschadiging en toch overgaat ondanks een gemelde beschadiging dan is er geen herstel of eventuele  gedeeltelijke terugbetaling meer mogelijk. Bij schade mag u het product nooit monteren.

5.12 Belangrijk bij het plaatsen van kozijnen: aan de onderzijde mag nooit worden doorboord of geschroefd omdat dit schade kan veroorzaken aan het ontwateringssysteem en er lekkage kan optreden. Onderzijde dient te worden geplaatst met montagekit en/of met montage ankers

Artikel 6: Retourzendingen
6.1 Alle producten welke geleverd worden door schuifpuienwinkel.nl worden speciaal op maat voor de afnemer gefabriceerd. Op basis van art.7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt schuifpuienwinkel.nl geen producten retour.

6.2 Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid c.q. fout van schuifpuienwinkel.nl te wijten is. In een dergelijk geval zal schuifpuienwinkel.nl zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 7: Garantie
7.1. Op de door schuifpuienwinkel.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor de duur van 15 jaren op de coating, kozijnen, glas en 5 jaar op het hang- en sluitwerk.

7.2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van aluminiumschuifpuionline.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

7.4 Garantie geldt op het product en haar onderdelen, niet op eventuele (de-)montagekosten of gevolgschade.

Artikel 8: Reclamaties
8.1 De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

8.2 Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk op het tijdstip van levering  te worden aangegeven en schriftelijk worden bevestigd door het op de leveringsbon op te nemen.

8.3 In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

8.4 Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

8.5 Wanneer blijkt dat de reclamatie betrekking heeft op een gebrek in of aan het product valt dit onder de garantie.

Is het inmeten en/of de montage door u zelf verricht en mocht het probleem hierdoor veroorzaakt worden, dan zijn er kosten verbonden aan het bezoek van onze servicemonteur. Inmetingen door schuifpuienwinkel.nl geven nooit maatgarantie.

8.6 Wanneer er zich een probleem voordoet na plaatsing waarbij niet onmiddellijk kan worden vastgesteld bij wie de oorzaak ligt van het euvel dan zal de volgende procedure worden toegepast. Er zal een waarborg expertise overeenkomst worden opgesteld met daarin de beschrijving van het probleem en de eventuele kostprijs voor het herstellen. Op basis van deze raming zal er een waarborgsom te worden aanbetaald via een linkbetaling. Een service team komt ter plaatsen om het euvel te bekijken, de verantwoordelijkheid van de fout na te gaan en de herstelling uit voeren. Ligt de oorzaak bij de producent dan wordt deze waarborgsom onmiddellijk teruggestort. Ligt de oorzaak bij de klant dan zal de waarborgsom worden verrekend met de eindfactuur van de herstelling.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Indien het door schuifpuienwinkel.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

9.2 Nimmer is schuifpuienwinkel.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

9.3 Evenmin is schuifpuienwinkel.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 10: Overmacht
10.1 schuifpuienwinkel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien schuifpuienwinkel.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop schuifpuienwinkel.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van schuifpuienwinkel.nl daaronder begrepen.

10.2 schuifpuienwinkel.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat schuifpuienwinkel.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

10.3 Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11: Betaling
11.1 Betaling geschiedt in euro’s en kan worden gedaan middels de aangegeven betaalsystemen op de website of per vooruitbetaling ( bankoverschrijving ). Wanneer een klant een order volledig heeft samengesteld en opteert voor betaling via onze online betaalsystemen, komt de klant op een beveiligde server. Deze server is herkenbaar aan het adres wat begint met “https”//” in plaats van “http://”. Na afronding van de bestelling ontvangt de klant een bevestiging per email en is een overeenkomst tot stand gekomen. Omdat het maatwerk producten betreft vragen wij vooraf 10% over te maken en de overige 90% drie dagen voor de levering door bankoverschrijving of dezelfde dag van levering door een linkbetaling ( zorgen voor toereikend limiet). Aanbetalingen bij niet reageren op de afgesproken termijn voor goedkeuring van de tekeningen en eventuele aangepaste prijs na inmeting verzaakt het recht bij eventuele annulatie en dit van het standpunt van de klant uit, om terugvordering te eisen . Annulatie van de order om het  om welke reden, uitgaande van klant, geeft steeds verlies van het bedrag van de aanbetaling.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van schuifpuienwinkel.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
schuifpuienwinkel.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

12.2 Op elke overeenkomst tussen schuifpuienwinkel.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Luxemburgs recht van toepassing. Schuifpuienwinkel.nl heeft het recht, zonder opgave van een rede, om ter allertijden een bestelling te annuleren en de eventuele aanbetaling terug te storten, zonder enige vorm van schadeloosstelling.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij schuifpuienwinkel.nl en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van schuifpuienwinkel.nl niet toegestaan.

Disclaimer
Alle informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. schuifpuienwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of informatie welke hierop worden getoond, of eventuele (klaarblijkelijke) onjuistheid van informatie, dan wel onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen.